centos-rhel服务器相关 / 未分类 · 2013年6月16日

阿里云主机挂载数据盘的

阿里在IT界名声还是很好的,开源了很多东西呢 ,阿里云主机听说还不错,当然你会说阿里云主机很贵,一个月2K多,不过没关系 那朋友不差钱哈哈
朋友搞了吧阿里云主机 但我上去一看 只有20G ,说好的500G哪去了呢 ,看下面
[root@ ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
224 heads, 56 sectors/track, 3343 cylinders
Units = cylinders of 12544 * 512 = 6422528 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 3343 20967268 83 Linux
Disk /dev/xvdb: 504.6 GB, 504658657280 bytes
224 heads, 56 sectors/track, 78576 cylinders
Units = cylinders of 12544 * 512 = 6422528 bytes
Disk /dev/xvdb doesn’t contain a valid partition table
原来 阿里云主机默认一般都不挂载数据盘的
看来只好 自己手工了
mkfs.ext3 /dev/xvdb
mount /dev/xvdb /data
#vi /etc/fstab #
echo '/dev/xvdb /data ext3 defaults 1 1'>>/etc/fstab

the end
参考
http://hi.baidu.com/jiyunjie/item/eed3e3d1656822302a35c7e0
http://www.03389.com/blog/user1/qq66565841/archives/2012/201232612218.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_645f8e970101gg7v.html